CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH

Format egzaminu

Egzamin składa się z pięciu części:


Czytanie (1 godzina 15 minut) składa się z czterech zadań i 34 pytań:

Część 1 – trzy teksty na jeden temat i dwa pytania z odpowiedziami wielokrotnego wyboru do każdego tekstu;
Część 2 – tekst z lukami do uzupełnienia;
Część 3 – test wielkrotnego wyboru;
Część 4 - dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu. 

Za każdą poprawną odpowiedź w Częściach 1, 2 i 3 otrzymuje się dwa punkty, a w Części 4 jeden punkt. 

Pisanie (1 godzina 30 minut) składa się z dwóch części:

Cześć 1 - zadanie obowiązkowe (180-220 słów) typu artykuł prasowy, sprawozdanie, oferta lub list;
Część 2 - kandydat musi napisać tekst (220-260 słów) na jeden z pięciu tematów. Zadania w tej części to: artykuły, listy (w tym listy referencyjne i aplikacje), sprawozdania, projekty, recenzje, teksty informacyjne, zgłoszenia do konkursu, fragmenty dłuższych tekstów czy eseje. Jeden z tematów w drugiej części dotyczy książki z listy nieobowiązkowych lektur. 

Zastosowanie struktur językowych (1 godzina) składa się z pięciu części i 50 pytań:

Część 1 - test wielokrotnego wyboru;
Część 2 - uzupełnianie brakujących wyrazów;
Część 3 - tworzenie wyrazów pochodnych;
Część 4 - uzupełnianie brakujących wyrazów w zdaniu;
Część 5 - przekształcanie wyrazów. 

W Częściach 1, 2 i 3 otrzymuje się jeden punkt, w Części 4 dwa punkty, a w Części 5 maksymalnie dwa punkty. 

Rozumienie ze słuchu (około 40 minut) składa się z czterech części i 30 pytań:

Część 1 – krótkie fragmenty tekstów;
Częśc 2 – uzupełnianie zdań;
Część 3 – test wielokrotnego wyboru;
Cześć 4 - dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu. 

Wszystkie teksty odtwarzane są dwukrotnie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. W nagraniach pojawiają się różne rodzaje akcentów. 

Egzamin ustny (15 minut) składa się z czterech części:

Część 1 - przedstawienie się i rozmowa kandydatów z egzaminatorem o domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość, itp.;
Część 2 – dłuższe indywidualne wypowiedzi, omówienie zestawu zdjęć;
Część 3 – rozmowa kandydatów między sobą;
Część 4 - dyskusja z egzaminatorem na zadany temat. 

W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. 

Ustna część egzaminu CAE jest oceniana w Polsce przez doświadczonych, starannie przeszkolonych egzaminatorów.


Skala ocen

Oceny pozytywne - A, B, C

Oceny negatywne - D, E


A - 80 % i powyżej 

B - 75% - 79 %

C - 60% - 74%

D - 55 % - 59%

E - 54 % i poniżej

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.